Oznamy a aktuality
a href="http://www.toplist.sk/" target="_top">TOPlist

 

 

Stránka je funkčná pri použití prehliadača Firefox a chrome.

 

Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo, Dulov.

Rybníky nie su kúpalisko a kúpanie je zakázané vzhľadom na možnosť nákazy od vodných živočíchov. Každý kto využije rybník na kúpanie robí tak na vlastné riziko a bude niesť prípadné zdravotné problémy na svoju zodpovednosť!

Rybolov na plytčinách je v čase sucha neprípustný - kto bude rybu ťahať po plytčine bude vylúčený z možnosti rybolovu bez náhrady!

Pár úlovkov:

Mení sa rybársky poriadok nasledovne: Zakazuje sa pri love rýb - okrem lovu sumca používať šnúru. Môže byť použitý nadväzec zo spletanej šnúry o maximálnej dĺžke 50cm.

Nájom za pozemky je potrebné uhradiť v úradných hodinách do 30.6.2022. 

Zakazuje sa vkladať do kontajnera na KOMUNÁLNY odpad elektro odpad, nábytky a iné veci mimo bežného komunálneho odpadu uloženého vo vreciach - patrí to do zberného dvora. V prípade zistenia osoba zaplatí náklady na triedenie odpadu v plnej výške! Kontajner  a závora sú MONITOROVANÉ 24hodín kamerou so záznamom na server.

PRETEKY  2022_

 

Ceny víťazom odovzdal starosta obce.

Výsledky sú v skcií preteky 2022.

 

Prevádzkový poriadok na rok 2022  a sumár úlovkov za rok 2021:

https://dulov-jazera.wbl.sk/rybarsky_poriadok_2022.pdf

 

https://dulov-jazera.wbl.sk/sumar_2021.docx

Úradné hodiny budú znova v piatky v dopoludňajších hodinách .

 

Schôdza ktorá bola uvedená v prevádzkovom poriadku v roku 2022 sa konať nebude.

Prebehlo kolaudačné konanie el. sústavy  a záujemcovia o pripojenie môžu požiadať SSD o dodanie elektromera na stránke SSD,alebo písomne.

 

Rybár, ktorý ešte neodpracoval brigádu môže tak urobiť po dohode s hospodárom.

V piatok 10.9 2021 bola do rybníkov doplnená násada kapra - 1130kg.

Žiadam opakovane o udržovanie poriadku v lokalite, hlavne údržbu pobrežných častí aj na prenajatých parcelách ako je uvedené v zmluve o nájme.  

   9.7.2021 č.2

https://dulov-jazera.wbl.sk/pozemky.docx 

Takéto darčeky nám na súkromné rybníky nosia "slušne vychovaní kúpači" napriek tomu, že všade visia cedule o prevádzkovom poriadku. A už vôbec nerešpektujú zákaz vjazdu a voľného pohybu psov. Hlavne že doma majú poriadok. ĎAKUJEME !

23.6.2021 bola osádka na rybníkoch doplnená o násadu úhora - 15-20cm.

    

 

 

                                                                                                

Žiadam nájomcov a rybárov o súčinnosť pri dohľade na poriadok v lokalite, aby netolerovali vandalizmus a svojvoľný pohyb nežiadúcich osôb po pozemkoch. Lokalita je súkromná neverejná ODDYCHOVÁ   ZÓNA  a hlavne rybník - nie kúpalisko. Platiaci rybári a nájomcovia nemôžu byť obmedzovaný  na úkor cudzích návštevníkov. Prebehla úprava cesty a žiadam o zamykanie závor ! Každý oprávnený nájomca si v týždni od 22.6.2021 vymení svoj kľúč od závor  u hospodára za nový a v dohľadnej dobe budú vymenené zámky na vstupoch preto že vandal zničil závoru na hlavnom vstupe.

Je aj vo vašom záujme aby ste mohli v kľude oddychovať a uzatváranie Vám nebude robiť problém.  

Opakovane žiadame o nevhadzovanie dreva,kovu a iného ako komunálneho odpadu do kontajnera - zberný dvor odmieta odvoz takéhoto odpadu.

 

Nový poriadok na rok 2021:

https://dulov-jazera.wbl.sk/rybarsky_poriadok__2021.pdf

 

 

Sumár úlovkov-r.2020-lokalita Sigôtka-Urbár Dulov

 

 

R.č.1.

R.č.2

Deti

Hosťovačky

Spolu

Druh

ks

kg

ks

kg

ks

kg

ks

kg

ks

kg

Kapor

593

1828

498

1480

64

200

15

48

1170

3556

Štuka

3

8

8

17

---

---

---

---

11

25

Zubáč

1

2

2

6

---

---

---

---

3

8

Amur

---

---

28

289

---

---

---

---

28

289

Karas

6

8

29

35

6

7

---

---

41

50

Pleskač

27

19

8

7

8

5

3

4

46

35

Úhor

---

---

2

2

---

---

---

---

2

2

Jalec

2

2

---

---

---

---

---

---

2

2

Spolu

632

1867

575

1836

78

212

18

52

1303

3967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vychádzky

2082x

2034x

537x

---

4653x

 

Úlovky-Kapor nad 60cm+Jeseter-Chyť a pusť

 

R.č.1.

R.č.2.

Deti

Hosťovačky

Spolu

 

ks

kg

ks

kg

ks

kg

ks

kg

ks

kg

Kapor

94

1023

133

1284

18

178

67

556

312

3041

Jeseter

32

---

37

---

9

---

5

---

83

 

 

Celkom bolo ulovených 1698ks rýb o váhe 7008kg.

Priemerná váha Kapra v režime ,,Chyť a pusť“ bola -9,7kg.

Priemerná váha Kapra -3kg.

Priemerná váha Amura -10,2kg

Podrobnejšie výslededky za uplynulú sezónu a prehľad môžte pozrieť  v nasledovnom odkaze:

https://dulov-jazera.wbl.sk/sumar1-2020.docx

Vzhľadom na súčastnú situáciu je poriadanie pretekov neaktuálne a sezóna začne v sobotu 1.5.2021 podľa rybárskeho poriadku(je tu na stránke hore).

 

Energetická spoločnosť oznámila, že od 9. Februára  začala výkopové práce na realizáciu stavby  elektrifikácie na základe právoplatného stavebného povolenia.Žiadame o súčinnosť pri realizácí stavby.

 

Elektrifikáciu vybuduje stredoslovenská energetika a účastníci si budú platiť len náklady spojené s prípojkou - od rozvodne k odbernému miestu.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa vyskytuje na rybníkoch vandalizmus - zničenie nástenky,pokus o vjazd autom medzi jazerá,vozenie sa na motorkách medzi rybníkmi a podobné neduhy, boli sme nútení inštalovať niekoľko skrytých fotopascí s odosielaním fotiek cez MMS správy - čiže pri objave fotopasce je už snímka odoslaná, tak je zbytočné akokoľvek ju ničiť.....

Preto, že niektorí nájomcovia sa o prenajaté pozemky nestarajú podľa zmluvy ako je uvedené:"udržiavať pozemok i príbrežné časti a odstraňovať z neho náletové dreviny ",i napriek upozorneniu len pokosili "hlavnú časť" pozemku a neodstraňujú náletové a nežiadôce dreviny - vrbinu a topole ktoré bujnia a ich lístie znehodnocuje vodu,bude prehodnocované trvanie nájomnej zmluvy pre jej porušovanie.

Nakoľko končí vegetačné obdobie žiadame o nápravu.

 

 

Žiadam o dôslednejšie dodržiavanie zatvárania závor. Potulujú sa po rybníkoch  osoby, ktoré pri otvorenej závore sa prevážajú okolo a pri menšej činnosti nájomcov koncom sezóny  by mohli ničiť Váš majetok. Aj keď sú rozmiestnené fotopasce zabránte zatváraním zábran prípadným škodám vandalov na Vašom majetku.

Vážení  nájomcovia a držitelia povoleniek na rybolov v lokalite rybníky Sigôtka. Oboznámte sa prosím s uzatváraním  závor:

Závoru na hlavnom vstupe – na moste žiadame  zamykať v dni keď sa neloví (pondelok – štvrtok).V čase zákazu rybolovu každý deň.(Zimné obdobie od Januára do konca Apríla)

Závory na prístupových cestách t.j. k rybníku č.1 a č.2 zamykať v lovné dni (piatok – nedeľa , prípadne štátny sviatok).

Parkovanie medzi závorami – na parkovisku za hlavným vstupom je pre loviacich so zaplateným lístkom a nie pre verejnosť – tá parkuje pred závorou na moste. Lokalita sú rybníky, nie kúpalisko.

 

Nie je únosné financovať opravu komunikácie pre náhodne „prevážajúcich sa motoristov“ a rušenie hlavne v nočných hodinách.  Ďakujeme za dodržiavanie – chránite aj Váš majetok! 

 

Nájomcov chcem požiadať aby vo vlastnom záujme dohliadali kto sa pohybuje po lokalite - chráni to Váš majetok a tiež si neprajete aby sa vozili niektorí bezdôvodne okolo rybníkov - hlavne v noci cez víkend keď mládež ide zo zábavy a ešte sa im nechce spať....

Rybárov žiadam o upratovanie si miesta po love a aby nenechávali vnútornosti z rýb vo vreciach na odpad - nie sú na to určené a doprial by som im to potom zberať. Taktiež silon z navijakov nehádžte po brehoch - pri kosbe sa moce na krovinorez.  

Na základe rozhodnutia stavebného úradu je lokalita  Sigôtka uzatvorená súkromná oddychová zóna prístupná členom urbárskeho spoločenstva,občanom obce a nájomcom pozemkov. V rozhodnutí stavebného úradu sa uvádza, že prístupové cesty budú opatrené závorou a každý oprávnený bude povinný po prejazde do lokality zamykať!

V prípade návštevy je každý nájomca zodpovedný za správanie sa jeho hostí.Toto opatrenie sa neaplikovalo, ale vzhľadom na znečistovanie územia ropnými látkami z automobilov,pohybu osôb za účelom "povozenia sa" okolo rybníkov a dovozu odpadkov do kontajnera osobami  ktoré neplatia vývoz odpadu -  závory sú osadené a kľúč dostane oprávnená osoba - nájomca,urbárnik a občan ktorý bude mať dôvod vstupovať do lokality. Závory sa  otvárajú kľúčom ktorý  si môžu vyzdvihnúť u rybného hospodára(na lokalite denne v čase 10.00-16.00). 

Zamykanie závor platí od 10.7.2020,žiadame nájomcov o dodržiavanie - je to na Vašu ochranu . 

Vzhľadom na to, že nie je možné organizovať spoločné brigády sa rybár nahlási hospodárovi a dojedná si termín a činnosť na realizovanie práce. Následne bude označená brigáda v preukaze.

 

Doplnok k rybárskemu poriadku:

 

Upravuje sa od 15.Mája lovná miera uhora na 60cm.(Uhor je v našej vode ušlachtilá ryba,t.z.2ks)Tiež sa upravuje  počet kaprov za sezónu pre mládež na 10ks - 5ks zostáva pre povolenky len na Júl, August - prázdninové.

Prehľad úlovkov za rok 2019:

https://dulov-jazera.wbl.sk/sumar_ulovkov2019.docx

https://dulov-jazera.wbl.sk/hostovacky2019.xlsx

 

 

Rybársky poriadok pre držiteľa povolenky:

https://dulov-jazera.wbl.sk/prevadzkovy_poriadok_2020.pdf

 

Valné zhromaždenie plánované na 21.3.2020 sa z dôvodu uvedeného v odkaze nižšie konať bude v náhradnom termíne - jeho dátum včas bude zverejnený!

https://dulov-jazera.wbl.sk/zrusenie_zhromazdenia.pdf                                          

Na otázku prečo sa v rybárskom poriadku nepovoľuje lov pomocou zavážacej loďky citujem zákon:

Podľa § 17 ods. 8 vyhlášky spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1, 2, 5 až 7 vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah možno vykonávať z malých plavidiel na rybárskych revíroch s rozlohou väčšou ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd.Túto právnu skutočnosť nemení ani fakt, že lov rýb z plavidla (zavážacej loďky) napr. na 2 ha vodnej ploche, pri ktorom takmer s istotou dochádza k obmedzovaniu rybárov loviacich z brehu, je z hľadiska eticko-rybárskeho neakceptovateľný

 

25.11.2019 bolo dopustené do rybníkov po 45ks Jesetera sibírskeho a po 500kg kapra do každého z jazera.

Upozorňujem návštevníkov na dodržiavanie kĺudu v lokalite -vašu hlasnú hudbu a hlučné správanie nie je nikto povinný tolerovať. V prípade nedodržovania bude privolaná hliadka. Platí tu táto zásada i pocčas dňa no hlavne vo večerných hodinách. Lokalita je určená na rybolv a oddych a preto hlučná reprodukcia hudby nie je povolená !

Pri vstupe bude v dohľadnej dobe umiestnený oznam "Rozhodnutie prokurátora" , ktorý vydal v súlade so zákonom o ochrannom pásme vôd a prírody. Tento nariaďuje orgánom činným v trestnom konaní riešiť jazdu na štvorkolkách, terénych motocykloch ako trestný čin a neumožňuje riešenie ako priestupok. (vid.odkaz nižšie)

https://dulov-jazera.wbl.sk/prokuratura-pokyn.pdf

Žiadam všetkých návštevníkov lokality, aby dodržiavali pravidlá a oznamy na vstupe do areálu a domáci nech si uvedomia že pohyb cudzích nie je žiadúci po miestach určených pre nájomcov - je v záujme nájomcov aby upozornili  cudzie osoby aby sa nepohybovali po ich prenajatých pozemkoch a neničili cestu prevážaním sa len tak okolo jazier. Tiež priestor medzi rybníkmi nie je určený pre vjazd motocyklov a štvorkoliek. Upozorňujte všetci kto vidíte takéto konanie na túto skutočnosť ! Zamedzia sa tak prípadné škody na Vašich prístreškoch a majetku.  

 

v sobotu a nedeľu - 6.7a 7.7.2019 boli na jazere č. 2 ulovené sumce 102cm a 83cm.

 

 Pripomínam, že ak si ponechá rybár kapra nad 60cm končí lov - aj keď kapor nepresahuje váhový limit....

Upozornenie:

Žiadam všetkých majiteľov povoleniek na rybolov v lokalite "SIGôTKA", aby pomohli členom rybárskej stráže pri výkone kontroly a všímali si susedných lovcov aké ryby  lovia a ako s nimi zaobchádzajú. Túto sezónu už museli strážnici odobrať dvom rybárom povolenky s následkom zákazu lovu a zvažuje sa o nahlásenie trestného činu pytliactva. Zasieťkovaný kapor 43cm - v máji a kapor73cm v "igelitke" počas posledného júnového víkendu. Je v záujme väčšiny, aby sme lovili zdravé a veľké ryby a "mäso" si kupovali v obchodoch. Ďakujem za spoluprácu a pomoc všetkým čo im ide hlavne o športový rybolov.

 

 

Urbársky deň a rybárske preteky konané dňa 27.4.2019 :

Ďakujeme hlavnému sponzorovi akcie fi. CONTONENTAL  Púchov ,  RONA Lednické Rovne, GIMAX-Group,ako i ostatným sponzorom čo sa podielali na úspešnom dni 27.4.2019:

GOMS s.r.o.;p.Pecháček;Pub Mníšky;Voodfabrik s.r.o;UNI-savebná;Sládek a Syn;Stolárstvo Chorvát;Q-ex Trenčín;Cementáren Ladce;Starosta p. Šamaj;p.Mikuška;p.Potoček;Sklenárstvo Kováč; p. Strečková;p.Jacura P.,p.Borový Pavol a Igor;                   Robo Mišovec;Mäsiarstvo Košík;vináreň Emili a všetkým čo sa pričinili o zdarný priebeh dňa.

/výsledky v sekcií preteky 2019/

Ulovilo sa 58ks kapra - 194,82kg;22ks Pstruha dúhového, odnieslo sa 32ks kapra- 115kg a pstruhy 22ks - ktorým sa moc "nechcelo" a budú na spestrenie víkendových dní. 

 

Grafické znázornenie možnosti ponechania úlovku podľa nového zákona o rybárstve - výklad ministerstva ŽP - platí pre revíry SRZ.

https://dulov-jazera.wbl.sk/prevadzkovy_poriadok_2019.pdf

https://dulov-jazera.wbl.sk/graficke-znazornenie-privlastnovania-si-ryb-fi.pdf 

https://dulov-jazera.wbl.sk/urbarsky_den_2019_.docx

 

Prehľad úlovkov v roku 2018:

  V roku 2018 bolo vydaných 187ks povoleniek na ktoré bolo ulovené 855ks kapra-2491kg,PD272ks-98kg,amur 38ks-394kgŠťuka 12ks-29kg,zubáč3ks-11kg a iné ryby -úplnú tabuľku priložím. Odovzdané 21ks prehľadov bez ponechania si úlovku. Naj kapor 102 cm - 18kg. Povolený počet 15ks kapra si ponechal len 1 loviaci.     Neodovzdané prehľady o úlovkoch 12ks.  

Bolo predané 76ks hosťovačiek "chyť a pusť" (76 kaprov-802,9kg,amur 90cm-10,8kg a pleskáč33cm-0,30kg-všetko pustené)za 785,-€;12 hosťovačiek za 230,-€ (kapor 13ks-33,10kg;PD 4ks-1,2kg a pleskáč43cm-0,5kg)  Spolu za 1015,-€

Výkon rybárskej stráže prebiehal sporadicky a bolo 212 kontrol so zápisom o kontrole. zistilo sa niekoľko priestupkov ktoré boli riešené dohovorom na mieste.

Jednalo sa najmä:

nedodržanie doby lovu Máj od 6.00hod.;  preukazy bez podpisu,prípadne fotografie - hlavne noví členovia;    nezapisovanie času,miery a váhy rýb;                   ulovenie ušlachtilej ryby dopoludnia-odchod domov-príchod poobede,alebo na večer a loví bez zápisu a uloví ďaľšie dva kapre(spolu 3);

ulovenie dvoch kusov kapra a zapísaný len jeden-druhý zapísal až pri odchode po výzve;  lov ryby "pre kamaráta",hoci už má sám ulovené 2ks;

prechod z revíru do revíru bez zápisu,alebo zapíše 1/2;  lov nástrahovej rybky a nahodené + 2 udice...

Dňa 29.9.2018 je plánovaná brigáda ktorá sa nekonala pre nepriazeň počasia 22.9.2018. Evidujem ešte neodpracované hodiny. V budúcom roku bude zvýšený poplatok za neodpracovanú brigádu.

Výklad platného zákona pre nespokojných rybárov ohľadom zavážania návnad a nástrah:

https://dulov-jazera.wbl.sk/vyklad_zakona.doc

Zubáč ulovený 15.8.2018 na rybníkoch - 90cm  - pustený späť.

 

Žiadam všetkých rybárov čo lovia v strede medzi jazerami,aj na "zvážnici" jazera č.1 od Ladiec, aby počas lovu podľa možnosti využili čas strávený čakaním na záber úpravou svojho okolia a vycvakávali výhony náletových drevín okolo svojho loviska. Pomôže to potom v jarných mesiacoch pred pretekmi, keď je vysoká hladina s úpravou lovných miest  a zabráni sa rozširovaniu rastu nežiadúcich pobrežných porastov. Ďakuje - rybný hospodár.

 

V prílohe si môžete pozrieť prehľad úlovkov za sezónu 2017.

https://dulov-jazera.wbl.sk/2017-prehlad.odt

Zápisnica z VZ:

https://dulov-jazera.wbl.sk/zapisnica_urbarvz10.03.18.pdf

10.3.2018 sa konalo valné zhromaždenie Urbárskej Obce Dúlov.Zúčastnilo sa ho 130 členov čo je 59,54% podieľnikov čo znamená že bolo uznášania schopné. Program prebiehal podľa schválených bodov. Zhromaždenie schválilo ročnú uzávierku roku 2017,rozdelenie zisku z roku 2017 - bolo schválené a rozhodlo sa o ponechaný tohoto zisku do ďaľšieho obdobia.Zhromaždenie schválilo prerozdelenie zisku z minulého obdobia v sume 0,17€ na podiel.Bola sschválená elektrifikácia rybníkov a vypracovanie projektovej dokumentácie ktorú bude hradiť Stredoslovenská energetika.

V diskusií starosta obce poďakoval za dobrú spoluprácu výboru UO a oboznámil o akciách obce v blízkej budúcnosti.Rybný hospodár predniesol správu o úlovkoch v roku 2017 a stave zarybnenia do budúcej sezóny.K tomuto bodu bola pripomienka člena spoločenstva k možnosti zmeny dodávateľa rýb v budúcnosti;ďaľší člen spoločenstva predniesol návrh na úpravu počtu úlovkov k ponechaniu.

V závere valné zhromaždenie schválilo uznesenie a predseda výboru ukončil zhromaždenie. 

https://dulov-jazera.wbl.sk/vz_2018_pozvanka.pdf 

 

Po takmer piatich rokoch sa podarilo realizovať osadenie "Vodníka zo Sigôtky", ktorého vytvoril rezbár p.Jaroslav Martiš.

Nech  poctivo "stráži" pokoj a poriadok rybníkov a stane sa ich ozdobou !

Návštevníci  rybníkov na Sigôtke - ste všetci poriadku milovní vítaní ale:

1.Nechajte svoje auto láskavo na parkovisku a nevozte sa po súkromnej ceste ako výletníci!

2.Rampa medzi jazerami je tam pre to, aby nedošlo k vjazdu motorových prostriedkov - ani motocyklov - ochrana vôd a hrozí pokuta.

3.Svoj odpad, čo ste si priniesli láskavo odneste pri odchode, alebo ho aspoň odložte kam patrí - smetiaky sú na to určené.

4.Cesta okolo rybníkov nie je dráha pre štvorkolky,motocykle a svojvoľné vozenie sa pre zábavu - údržba je drahá a platíme si ju za svoje - nie zo štátneho rozpočtu; ani Vám by sa nepáčilo keby som sa prišiel "povoziť" na Vašu záhradu.

5.Kontajner  je určený pre nájomcov a platia si jeho vývoz - preto tam nevhadzujte nábytky,privezené upratovanie doma z dvora a.p.Nájomcovia - budte tak láskaví a haluzie,rôzne nepoužiteľné predmety z chatiek spálte v ohnisku, lebo hrozí zvýšenie poplatku.

Na rybníku č.2 bol ulovený tento "sumček" - 130cm- 12,8kg.Gratulujeme

Pripomínam prísny  zákaz používania sonaru!!!

Vzhľadom na sťažnosti rybárov loviacich klasickým spôsobom na  nepovolený spôsob lovu pomocou sonaru, pripomínam, že v prípade používania sonaru môže byť  udelená pokuta, alebo odňatie rybolovného povolenia.

 

Dávam do pozornosti nasledujúci odkaz na prevzatý článok z časopisu RRR. Je smutné, že i u nás aj keď v malej miere,ale predca máme podobne zmýšľajúcich "rybárov".

https://dulov-jazera.wbl.sk/niektori_rybari_sa_pytaju.docx

Upozorňujem rybárov, že v prípade úhynu kapra je rybár povinný vytiahnuť ho z vody a neponechávať ho plávať po hladine. V prípade, že rybár bude loviť a v jeho blízkosti bude uhynutý kapor vo vode - v jeho dosahu, bude sankcionovoný v zmysle vyhlášky o rybárstve !

Pri preliatych rybníkoch je zakázané loviť ryby v priestore preliatia !!!

 

 

 

Upozorňujem že každý je povinný mať v preukaze fotografiu - bez nej nebude predaná povolenka.

 

Sumár úlovkov a vychádzok  za rok 2016:

https://dulov-jazera.wbl.sk/sumar.docx

 

Prehľad úlovkov v roku  2015

Kapor rybničný    994 ks        2995kg

Pstruh dúhový    261ks        99kg

Šťuka severská    24ks        57kg

Zubáč veľkoústy    4ks        9kg

Amur biely    11ks        97kg

Ostatné ryby    71ks        32kg

Spolu     1365ks        3289kg

Najväčšia ryba  sumec 115cm   11,5kg

Kapor  - najťažší 21kg - 97cm,najdlhší  100cm - 16kg

Naj ryby - AMUR  106cm Zubáč  65cm  Jeseter  81cm  Šťuka 83cm

Počet vychádzok  4466  počet rybárov -  144

Dnešný úlovok na rybníku č.2 - 5.7.2015

 

Dňa 21.6.2015 bol na jazere č. 2 po 21 hod. chytený sumec 125cm.Zakazuje sa v prípade akéhoľvek úlovku sumca púšťať ho späť do vody.Nesmú sa pustiť ani malé sumce  menšie ako 10cm

 

 

 

 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa vyskytuje na rybníkoch vandalizmus - zničenie nástenky,pokus o vjazd autom medzi jazerá,vozenie sa na motorkách medzi rybníkmi a podobné neduhy, boli sme nútení inštalovať niekoľko skrytých fotopascí s odosielaním fotiek cez MMS správy - čiže pri objave fotopasce je už snímka odoslaná, tak je zbytočné akokoľvek ju ničiť.....

V piatok 25.4.2014 bola do rybníkov vysadená násada úhora - monté. Do každého rybníka kilogram, čo je cca po 5-6 tisíc kusov.

 

 

 

V sobotu 6.7.2013 bol na jazere č. 1 ulovený úhor o dĺžke 93 cm, čo svedčí o pestrosti rybacej osádky

 

Dôležité - https://dulov-jazera.wbl.sk/postup_pri_uprave_pozemnkov.pdf


 

Prvý chytený jeseter - 10.6.2012 - Karas Jozef - pustený späť do jazera.

 

 

 

 28.9.2011. bola do jazier napustená násada zubáča.

Dňa 25.8.2011 bol na jazerá nasadený Jeseter - platí prísny zákaz lovu tejto ryby.Náhodne ulovený jeseter,musí byť šetrne uvoľnený a pustený späť. Zistené porušenie tohoto pravidla bude posudzované ako pytliactvo a ohlásené príslušnému orgánu.

 

Zakupených  a vypustených bolo do rybníkov Sigotka 136 kusov jesetera Veľkého.Na jazero č.1 vypustených  66Ks na jazero č.2  70ks. Ryby sú v dlžkach cca 35- 40cm .Celkove za 910Euro.Tj. Spolu 136ks/6,69 euro kus/,Dovezené firmou ZÚGOV s.r.o,Povodna ponuka z Jelky bola 13Euro ks v dlžke cca 50cm.

 

 

AKCIA

 

Rozšírenie genofondu     „Jesetera na Považí“     alebo kúp si svojho jesetera

 

Po jednaniach s hospodármi rybníkov v okolí Bratislavy sme dospeli k názoru ,že pre túto atraktívnu rybu sú vhodné podmienky aj na našich jazerách Sigôtka rybníky.

                Keďže však sa v jazerách nachádzajú veľké štuky je obava, aby násada nedopadla ako dúhové pstruhy. Preto chceme nasadiť jeseterov cca. 50 cm. Takáto ryba je však drahá/1 ks  13,-€ ,preto sme sa rozhodli financovanie realizovať sponzorsky. Na nikoho netlačíme akcia je na báze dobrovoľnosti. Všetci sponzori budú aj s príspevkami zverejnení na internete.

          V našich podmienkach môže narásť do 100 cm. Jazerá sa tak stanú podstatne atraktívnejšie na športový rybolov. uvažujeme aj so zakúpením väčších zubáčov/tiež cca 50cm/ ktoré budeme financovať z rybárskych lístkov

 

Hľadáme  prípadných sponzorov, aby  pridali ceny do tomboly a pre víťazov v sezóne .Svoje ponuky pošlite na e-mail klikom na odkaz v úvodnej stránke.

 

                                      

 http://www.youtube.com/watch?v=_FhhOXObTmg      Aj to sa stáva........

http://www.youtube.com/watch?v=uVz3Fqm-Y7U&feature=related- Odkaz na video jazero č.2

 

 

 

Žiadame návštevníkov - hlavne kúpajúcich,aby svoje motorové vozidlá parkovali v priestoroch pred rampou na mostku - vjazd do areálu je len pre nájomcov pozemkov a vlastníkov urbárskych podielov.Tiež odpadky láskavo ukladať do určeného kontajnera .

V prípade porušenia zákazu a vjazdu bez povolenia do priestoru medzi jazerá,budeme v spolupráci s políciu riešiť sankcie-hlavne terénym automobilom a motocyklom.

 

Je v záujme nás všetkých,aby sa cesta nestala nezjazdnou.Ďakujeme za pochopenie.

Rybári,ktorí lovia v strede medzi jazerami - pribaľte si do výstroje nožnice na  kríky,alebo nôž a udržujte vyčistené úseky - bude sa ľahšie čistiť na jarnej brigáde pred pretekom.

 

 

Doporučuje sa  pri love použiť podložku a "neťahať" rybu po štrku a tráve. Nemusí byť originál z obchodu.

  Upozorňujem nájomcov pozemkov,že ak nebudú svoj zverený úsek čistiť a starať sa  o jeho čistotu,bude im  odobratý v zmysle  pravidiel uvedených v nájomnej zmluve a pridelený ďaľšiemu čakateľovi -  mimochodom,je ich veľa .

   

 

Vypisuje sa súťaž o najväčšiu  /dĺžka/ rybu chytenú na jazerách. Preto,že sa osvedčila táto súťaž pokračuje i v masledujúcich rokoch, za rovnakých podmienok.

Podmienky: Dvaja svedkovia a foto.      

 

                                        

 

 
Svoje poznatky, fotografie a prípadné návrhy rád uvítam vo svojej e:mailovej schránke  -  jednoducho kliknite na môj meil a odošlite.
 
 

 

 

 


LOGO_rybniky.ppt (34 KB)

 
 
 
 
 
 
Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na WebLahko  |   Mapa stránok